ï»?!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> 向华能榜样学ä¹?/title> <style> .kaiti{ font-family: "楷体"; } </style> <!--end component HTML组件(new)--> <link href="../../../template/39599676/39599685.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body><a href="http://www.sponged.net"><h1>À­·Æ²ÊƱƽ̨_À­·Æ²ÊƱ¹ÙÍø_À­·Æ²ÊƱע²á</h1></a><div style='display:none'><pre id='3vvv7'><dl id='3vvv7'></dl></pre><strike id='3vvv7'></strike><p id='3vvv7'><legend id='3vvv7'></legend><noframes id='3vvv7'><small id='3vvv7'></small><noframes id='3vvv7'></noframes></noframes></p><style id='3vvv7'><q id='3vvv7'></q></style><big id='3vvv7'></big><form id='3vvv7'></form><blockquote id='3vvv7'><ul id='3vvv7'><span id='3vvv7'><b id='3vvv7'><ol id='3vvv7'><big id='3vvv7'><span id='3vvv7'></span></big></ol><small id='3vvv7'></small><ol id='3vvv7'><ul id='3vvv7'><tbody id='3vvv7'><fieldset id='3vvv7'><strong id='3vvv7'><li id='3vvv7'><bdo id='3vvv7'><abbr id='3vvv7'></abbr></bdo><span id='3vvv7'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='3vvv7'><noframes id='3vvv7'><tbody id='3vvv7'></tbody></noframes></legend></b><strong id='3vvv7'></strong></span></ul></blockquote><center id='3vvv7'><small id='3vvv7'><ins id='3vvv7'><td id='3vvv7'><div id='3vvv7'></div></td></ins></small></center><del id='3vvv7'><p id='3vvv7'></p><noscript id='3vvv7'><small id='3vvv7'><b id='3vvv7'></b><style id='3vvv7'></style><i id='3vvv7'></i><small id='3vvv7'><dl id='3vvv7'></dl><fieldset id='3vvv7'><form id='3vvv7'><dt id='3vvv7'><code id='3vvv7'></code><code id='3vvv7'><div id='3vvv7'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='3vvv7'><kbd id='3vvv7'></kbd><sup id='3vvv7'><th id='3vvv7'></th></sup></thead><sup id='3vvv7'><strong id='3vvv7'><i id='3vvv7'></i></strong><small id='3vvv7'><div id='3vvv7'></div></small><ins id='3vvv7'></ins></sup><legend id='3vvv7'><table id='3vvv7'></table></legend></noscript></del><li id='3vvv7'><optgroup id='3vvv7'></optgroup></li><label id='3vvv7'></label><label id='3vvv7'></label><sub id='3vvv7'></sub><del id='3vvv7'></del><em id='3vvv7'><dd id='3vvv7'></dd></em><small id='3vvv7'></small><optgroup id='3vvv7'><dfn id='3vvv7'></dfn></optgroup><option id='3vvv7'><tr id='3vvv7'><code id='3vvv7'></code></tr></option><fieldset id='3vvv7'></fieldset><strong id='3vvv7'></strong><noframes id='3vvv7'><tfoot id='3vvv7'></tfoot></noframes><q id='3vvv7'><code id='3vvv7'><select id='3vvv7'></select></code></q><fieldset id='3vvv7'><big id='3vvv7'><tt id='3vvv7'></tt></big><p id='3vvv7'></p></fieldset><li id='3vvv7'></li><li id='3vvv7'></li><tfoot id='3vvv7'></tfoot><small id='3vvv7'></small><ul id='3vvv7'></ul><option id='3vvv7'></option><pre id='3vvv7'><ins id='3vvv7'></ins></pre><select id='3vvv7'></select><ins id='3vvv7'><td id='3vvv7'><i id='3vvv7'></i></td><u id='3vvv7'><code id='3vvv7'><thead id='3vvv7'><button id='3vvv7'><thead id='3vvv7'><option id='3vvv7'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='3vvv7'><em id='3vvv7'><big id='3vvv7'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='3vvv7'><strong id='3vvv7'></strong><del id='3vvv7'></del></sup><label id='3vvv7'></label><q id='3vvv7'><b id='3vvv7'><acronym id='3vvv7'></acronym><div id='3vvv7'><button id='3vvv7'><table id='3vvv7'></table><sup id='3vvv7'><dd id='3vvv7'><tfoot id='3vvv7'></tfoot></dd><blockquote id='3vvv7'><noframes id='3vvv7'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='3vvv7'><ul id='3vvv7'><li id='3vvv7'></li></ul></div></q><tfoot id='3vvv7'><font id='3vvv7'><i id='3vvv7'><dd id='3vvv7'></dd></i></font></tfoot><tr id='3vvv7'><optgroup id='3vvv7'></optgroup></tr><address id='3vvv7'><tfoot id='3vvv7'></tfoot><dd id='3vvv7'></dd></address><option id='3vvv7'><abbr id='3vvv7'><style id='3vvv7'></style><tt id='3vvv7'></tt><font id='3vvv7'></font><u id='3vvv7'><tt id='3vvv7'></tt></u></abbr></option><dd id='3vvv7'><ol id='3vvv7'></ol></dd><bdo id='3vvv7'><acronym id='3vvv7'><pre id='3vvv7'></pre></acronym><b id='3vvv7'><span id='3vvv7'></span></b><form id='3vvv7'></form></bdo><dl id='3vvv7'></dl><thead id='3vvv7'></thead><tt id='3vvv7'><tt id='3vvv7'></tt><sub id='3vvv7'><i id='3vvv7'><dt id='3vvv7'></dt><p id='3vvv7'></p></i></sub></tt><acronym id='3vvv7'><dd id='3vvv7'></dd></acronym><small id='3vvv7'><acronym id='3vvv7'><i id='3vvv7'><label id='3vvv7'><kbd id='3vvv7'><form id='3vvv7'><div id='3vvv7'><strike id='3vvv7'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='3vvv7'></bdo><strike id='3vvv7'><table id='3vvv7'></table></strike></small><strike id='3vvv7'></strike><abbr id='3vvv7'></abbr><tbody id='3vvv7'></tbody><sup id='3vvv7'></sup><code id='3vvv7'><ul id='3vvv7'><tfoot id='3vvv7'></tfoot></ul></code><bdo id='3vvv7'></bdo><tr id='3vvv7'></tr><sup id='3vvv7'></sup><abbr id='3vvv7'></abbr><dfn id='3vvv7'><dir id='3vvv7'><p id='3vvv7'></p></dir><small id='3vvv7'><div id='3vvv7'></div></small></dfn><th id='3vvv7'><noscript id='3vvv7'></noscript></th><address id='3vvv7'><abbr id='3vvv7'></abbr><big id='3vvv7'></big></address><ol id='3vvv7'><dd id='3vvv7'><address id='3vvv7'></address></dd></ol><sub id='3vvv7'><optgroup id='3vvv7'></optgroup><thead id='3vvv7'></thead></sub><th id='3vvv7'><del id='3vvv7'></del></th><dd id='3vvv7'><small id='3vvv7'></small></dd><option id='3vvv7'><thead id='3vvv7'></thead></option><blockquote id='3vvv7'></blockquote><option id='3vvv7'></option><noframes id='3vvv7'><legend id='3vvv7'><style id='3vvv7'><dir id='3vvv7'><q id='3vvv7'></q></dir></style></legend></noframes><u id='3vvv7'></u><table id='3vvv7'><table id='3vvv7'><dir id='3vvv7'><thead id='3vvv7'><dl id='3vvv7'><td id='3vvv7'></td></dl></thead></dir><noframes id='3vvv7'><i id='3vvv7'><tr id='3vvv7'><dt id='3vvv7'><q id='3vvv7'><span id='3vvv7'><b id='3vvv7'><form id='3vvv7'><ins id='3vvv7'></ins><ul id='3vvv7'></ul><sub id='3vvv7'></sub></form><legend id='3vvv7'></legend><bdo id='3vvv7'><pre id='3vvv7'><center id='3vvv7'></center></pre></bdo></b><th id='3vvv7'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='3vvv7'><optgroup id='3vvv7'><dfn id='3vvv7'><del id='3vvv7'><code id='3vvv7'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='3vvv7'><div id='3vvv7'><tfoot id='3vvv7'></tfoot><dl id='3vvv7'><fieldset id='3vvv7'></fieldset></dl></div></noframes><label id='3vvv7'></label></table><tfoot id='3vvv7'></tfoot></table><span id='3vvv7'></span><dfn id='3vvv7'></dfn><tr id='3vvv7'></tr><th id='3vvv7'><tt id='3vvv7'></tt><dd id='3vvv7'></dd></th><optgroup id='3vvv7'></optgroup><blockquote id='3vvv7'></blockquote><center id='3vvv7'></center><em id='3vvv7'><kbd id='3vvv7'></kbd><li id='3vvv7'><span id='3vvv7'></span></li><pre id='3vvv7'></pre></em><ol id='3vvv7'><tt id='3vvv7'><label id='3vvv7'><kbd id='3vvv7'></kbd></label></tt></ol><sub id='3vvv7'><sup id='3vvv7'><dl id='3vvv7'></dl><td id='3vvv7'></td><tt id='3vvv7'><blockquote id='3vvv7'><big id='3vvv7'><ol id='3vvv7'><tt id='3vvv7'><code id='3vvv7'><p id='3vvv7'></p><small id='3vvv7'><li id='3vvv7'></li><button id='3vvv7'><tfoot id='3vvv7'><i id='3vvv7'></i></tfoot></button><tbody id='3vvv7'><em id='3vvv7'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='3vvv7'><i id='3vvv7'><span id='3vvv7'></span><dt id='3vvv7'><ol id='3vvv7'></ol><b id='3vvv7'></b><strike id='3vvv7'><dir id='3vvv7'></dir></strike></dt><legend id='3vvv7'></legend><tr id='3vvv7'><optgroup id='3vvv7'><label id='3vvv7'><select id='3vvv7'><tt id='3vvv7'><blockquote id='3vvv7'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='3vvv7'></b></i><dfn id='3vvv7'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='3vvv7'></option><td id='3vvv7'><big id='3vvv7'><tfoot id='3vvv7'></tfoot></big><strong id='3vvv7'></strong></td><tfoot id='3vvv7'></tfoot><tfoot id='3vvv7'><pre id='3vvv7'><acronym id='3vvv7'><table id='3vvv7'><dir id='3vvv7'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='3vvv7'></tt><strong id='3vvv7'><u id='3vvv7'><div id='3vvv7'><div id='3vvv7'><q id='3vvv7'></q></div><strong id='3vvv7'><dt id='3vvv7'><sub id='3vvv7'><li id='3vvv7'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='3vvv7'></big><th id='3vvv7'></th><dd id='3vvv7'><center id='3vvv7'></center></dd><td id='3vvv7'></td><ol id='3vvv7'><dd id='3vvv7'><th id='3vvv7'></th></dd></ol><dt id='3vvv7'><div id='3vvv7'><abbr id='3vvv7'><strike id='3vvv7'></strike></abbr></div></dt><center id='3vvv7'></center><center id='3vvv7'></center><bdo id='3vvv7'><dd id='3vvv7'><abbr id='3vvv7'><strike id='3vvv7'></strike><ul id='3vvv7'><del id='3vvv7'><q id='3vvv7'><tbody id='3vvv7'><noframes id='3vvv7'><bdo id='3vvv7'></bdo><ul id='3vvv7'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='3vvv7'><big id='3vvv7'><dt id='3vvv7'><acronym id='3vvv7'></acronym><q id='3vvv7'><select id='3vvv7'><center id='3vvv7'><dir id='3vvv7'></dir></center></select><noscript id='3vvv7'><strong id='3vvv7'><tr id='3vvv7'></tr></strong><label id='3vvv7'></label><strike id='3vvv7'></strike><option id='3vvv7'><u id='3vvv7'><ol id='3vvv7'><blockquote id='3vvv7'></blockquote></ol></u></option><table id='3vvv7'></table></noscript><i id='3vvv7'><abbr id='3vvv7'></abbr></i><thead id='3vvv7'><strong id='3vvv7'><b id='3vvv7'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='3vvv7'></acronym><sub id='3vvv7'></sub><optgroup id='3vvv7'><del id='3vvv7'><optgroup id='3vvv7'></optgroup></del><button id='3vvv7'></button></optgroup><ul id='3vvv7'><em id='3vvv7'></em><dir id='3vvv7'><td id='3vvv7'></td><address id='3vvv7'></address><td id='3vvv7'></td><thead id='3vvv7'><thead id='3vvv7'></thead><ul id='3vvv7'></ul></thead></dir><del id='3vvv7'></del><thead id='3vvv7'></thead></ul><acronym id='3vvv7'></acronym></bdo><legend id='3vvv7'><font id='3vvv7'><font id='3vvv7'><span id='3vvv7'><tr id='3vvv7'><option id='3vvv7'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='3vvv7'><b id='3vvv7'><select id='3vvv7'></select></b></tbody><div id='3vvv7'><form id='3vvv7'></form><fieldset id='3vvv7'><pre id='3vvv7'><kbd id='3vvv7'><u id='3vvv7'><form id='3vvv7'><li id='3vvv7'><th id='3vvv7'><dt id='3vvv7'></dt></th></li><span id='3vvv7'></span></form><address id='3vvv7'></address></u><u id='3vvv7'><tt id='3vvv7'></tt></u></kbd></pre><p id='3vvv7'></p></fieldset></div><tbody id='3vvv7'><blockquote id='3vvv7'><style id='3vvv7'></style></blockquote><u id='3vvv7'></u></tbody><fieldset id='3vvv7'></fieldset><form id='3vvv7'></form><li id='3vvv7'><abbr id='3vvv7'></abbr></li><acronym id='3vvv7'></acronym><tt id='3vvv7'><dl id='3vvv7'></dl></tt><fieldset id='3vvv7'></fieldset><em id='3vvv7'></em><b id='3vvv7'></b><p id='3vvv7'></p><tbody id='3vvv7'><address id='3vvv7'></address><dd id='3vvv7'></dd></tbody><dir id='3vvv7'></dir><tbody id='3vvv7'></tbody><ul id='3vvv7'><select id='3vvv7'></select></ul><td id='3vvv7'></td><kbd id='3vvv7'><tt id='3vvv7'><q id='3vvv7'></q></tt></kbd><tfoot id='3vvv7'><select id='3vvv7'><abbr id='3vvv7'></abbr><table id='3vvv7'></table></select></tfoot><em id='3vvv7'><optgroup id='3vvv7'><label id='3vvv7'></label><ol id='3vvv7'><dir id='3vvv7'><label id='3vvv7'></label><form id='3vvv7'><thead id='3vvv7'><tbody id='3vvv7'></tbody></thead></form></dir><table id='3vvv7'><form id='3vvv7'><table id='3vvv7'><legend id='3vvv7'><li id='3vvv7'></li><big id='3vvv7'><span id='3vvv7'><optgroup id='3vvv7'><span id='3vvv7'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='3vvv7'></noscript><div id='3vvv7'><code id='3vvv7'><sup id='3vvv7'><kbd id='3vvv7'></kbd></sup><thead id='3vvv7'><small id='3vvv7'></small></thead></code></div><dt id='3vvv7'></dt></table></form></table><abbr id='3vvv7'><small id='3vvv7'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='3vvv7'><optgroup id='3vvv7'></optgroup></abbr><sup id='3vvv7'></sup><abbr id='3vvv7'><style id='3vvv7'><strike id='3vvv7'><b id='3vvv7'><i id='3vvv7'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='3vvv7'></table><dl id='3vvv7'></dl><strike id='3vvv7'></strike><tt id='3vvv7'><p id='3vvv7'></p></tt><div id='3vvv7'><noscript id='3vvv7'></noscript><dt id='3vvv7'><bdo id='3vvv7'><strong id='3vvv7'><sup id='3vvv7'><acronym id='3vvv7'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='3vvv7'><tbody id='3vvv7'></tbody><tbody id='3vvv7'><dl id='3vvv7'></dl><del id='3vvv7'></del><ins id='3vvv7'><dfn id='3vvv7'><button id='3vvv7'></button></dfn></ins><td id='3vvv7'></td><option id='3vvv7'></option><tbody id='3vvv7'><sub id='3vvv7'><acronym id='3vvv7'><font id='3vvv7'><ins id='3vvv7'></ins></font><tr id='3vvv7'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='3vvv7'></dir><address id='3vvv7'><bdo id='3vvv7'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='3vvv7'><q id='3vvv7'><dd id='3vvv7'><fieldset id='3vvv7'></fieldset></dd></q></form><ol id='3vvv7'></ol><tfoot id='3vvv7'></tfoot></dt></div><pre id='3vvv7'><tt id='3vvv7'></tt><noframes id='3vvv7'></noframes></pre><dir id='3vvv7'><tt id='3vvv7'><q id='3vvv7'></q><select id='3vvv7'><dir id='3vvv7'></dir><ins id='3vvv7'><li id='3vvv7'></li></ins><small id='3vvv7'><ul id='3vvv7'></ul></small><pre id='3vvv7'></pre></select></tt><ul id='3vvv7'></ul></dir><th id='3vvv7'></th><ol id='3vvv7'><sup id='3vvv7'><i id='3vvv7'><pre id='3vvv7'><table id='3vvv7'></table></pre></i></sup></ol><option id='3vvv7'></option><dt id='3vvv7'></dt><sup id='3vvv7'></sup><big id='3vvv7'></big><thead id='3vvv7'></thead><p id='3vvv7'></p><td id='3vvv7'><acronym id='3vvv7'><div id='3vvv7'><tt id='3vvv7'></tt></div><fieldset id='3vvv7'></fieldset><bdo id='3vvv7'></bdo><em id='3vvv7'><font id='3vvv7'></font></em></acronym></td><dir id='3vvv7'></dir><u id='3vvv7'></u><strong id='3vvv7'><td id='3vvv7'></td></strong><tt id='3vvv7'></tt><q id='3vvv7'><legend id='3vvv7'><bdo id='3vvv7'><bdo id='3vvv7'><legend id='3vvv7'><b id='3vvv7'><strong id='3vvv7'><label id='3vvv7'><sup id='3vvv7'><u id='3vvv7'><sup id='3vvv7'></sup></u><big id='3vvv7'></big><select id='3vvv7'></select></sup><p id='3vvv7'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='3vvv7'></noscript><dt id='3vvv7'></dt></bdo></legend></q><small id='3vvv7'></small><b id='3vvv7'></b><li id='3vvv7'><p id='3vvv7'><label id='3vvv7'><table id='3vvv7'><sup id='3vvv7'><em id='3vvv7'></em></sup></table><blockquote id='3vvv7'></blockquote></label></p></li><blockquote id='3vvv7'></blockquote><dd id='3vvv7'><thead id='3vvv7'></thead><abbr id='3vvv7'><noscript id='3vvv7'><tbody id='3vvv7'><style id='3vvv7'><sup id='3vvv7'><pre id='3vvv7'></pre></sup><em id='3vvv7'></em></style></tbody><optgroup id='3vvv7'><tbody id='3vvv7'><kbd id='3vvv7'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='3vvv7'></tfoot><big id='3vvv7'><thead id='3vvv7'></thead></big><div id='3vvv7'><thead id='3vvv7'><tfoot id='3vvv7'><form id='3vvv7'></form></tfoot><optgroup id='3vvv7'><strong id='3vvv7'><p id='3vvv7'></p></strong><acronym id='3vvv7'><dl id='3vvv7'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='3vvv7'><small id='3vvv7'><small id='3vvv7'></small><q id='3vvv7'></q></small></p></div><th id='3vvv7'></th><noscript id='3vvv7'></noscript><dl id='3vvv7'><fieldset id='3vvv7'><abbr id='3vvv7'><bdo id='3vvv7'><th id='3vvv7'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='3vvv7'><pre id='3vvv7'></pre><li id='3vvv7'></li></small><ol id='3vvv7'></ol><em id='3vvv7'></em><dd id='3vvv7'></dd><optgroup id='3vvv7'><noframes id='3vvv7'><li id='3vvv7'><abbr id='3vvv7'></abbr></li></noframes><optgroup id='3vvv7'></optgroup><select id='3vvv7'></select><dd id='3vvv7'></dd></optgroup><acronym id='3vvv7'></acronym><noscript id='3vvv7'></noscript><li id='3vvv7'><label id='3vvv7'></label></li><table id='3vvv7'></table></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common147.js"></script> <!--start component HTML组件(banner)--> <table width="1260" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><img src="../../../template/39599676/39599691.jpg" width="1260" height="586" usemap="#Map3" border="0"/></td> </tr> </table> <!--end component HTML组件(banner)--> <table width="1260" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../../template/39599676/39599687.jpg"> <tbody> <tr> <td height="1000" valign="top"> <!--start component 新闻列表(new)--> <div id=demo style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 990px; text-align: center; margin:0 auto;" > <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td id="marquePic1"> <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600117/pic_39600117.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——萨希瓦尔电站工程部</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">在中巴经济走廊上有这样一群人,他们发扬华能“三千精神”,坚持“五个一流”,以“高水平达标投产,创行业优质工程,争创国家优质工...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600117/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600117/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600097/pic_39600097.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——王小江</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">王小江,现任雅江公司加查水电建设分公司副总工程师,西藏自治区专家库专家ã€?014年西藏自治区“劳动模范”。上个世纪,他怀揣着...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600097/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600097/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600080/pic_39600080.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——那红宇</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">那红宇,曾荣获全国电力行业第二届风力发电运行检修技能竞赛个人和团体两项冠军,并且是2016年全国五一劳动奖章获得者。这个从ç?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600080/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600080/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600056/pic_39600056.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——肖瑞怀</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">她外表娴静端庄,内心却坚毅执着;她为人谦和低调,待工作却热情如火。从当年朝气蓬勃的毕业生,到如今成熟稳重的“肖大姐”,从初å…?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600056/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600056/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39599920/pic_39599920.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——唐策技术创新工作室</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">唐策技术创新工作室,成立于2015å¹?月,现有成员15人。两年多来,工作室认真贯彻集团公司创新驱动发展战略的部署要求,紧紧围...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39599920/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39599920/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598308/pic_39598308.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——郑桂杰</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">1994å¹?刚出大学校门的郑桂杰,就走上达拉特发电厂继电保护工作岗位,坚守至今。二十二年来,她爱岗敬业、刻苦钻研、锐意进取,...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598308/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598308/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598278/pic_39598278.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——扈æ™?/td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">作为1992年加入信托业的老员工,扈景亲历了贵诚信托重组前的风风雨雨和重组后的壮大辉煌。伴随着公司的成长,她也从信托业务的é—?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598278/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598278/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598215/pic_39598215.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——张志坚</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">华亭煤业公司陈家沟煤矿综掘一队检修车间里,几名职工正在埋头忙碌着,这时,一名职工走进车间,焦急地问道:“请问,张班长在吗?æˆ?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598215/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598215/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598197/pic_39598197.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——陈è‰?/td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left"> “辕门外三声炮响如雷震,天波府走出我保国臣,头戴金盔压苍鬓,铁甲的战袍又披身上……”这是越剧《穆桂英挂帅》的唱段,每每从é™?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598197/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598197/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> </tr> </table> </td> <td id="marquePic2"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="35"> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <script type=text/javascript> var speed=30 marquePic2.innerHTML=marquePic1.innerHTML function Marquee(){ if(demo.scrollLeft>=marquePic1.scrollWidth){ demo.scrollLeft=0 }else{ demo.scrollLeft++ }} var MyMar=setInterval(Marquee,speed) demo.onmouseover=function() {clearInterval(MyMar)} demo.onmouseout=function() {MyMar=setInterval(Marquee,speed)} </script> <!--end component 新闻列表(new)--> <!--start component 新闻列表(ldjh)--> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="60"><img src="../../../template/39599676/39599692.jpg" width="991" height="36" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tbody> <tr> <td width="485" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">领导讲话</td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168"> <tbody> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39600756/content.html target=_blank>曹培玺在 “华能榜样”命名暨首场先进事迹...</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-19]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39600782/content.html target=_blank>黄永达在 “华能榜样”命名暨首场先进事迹...</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-19]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39598122/content.html target=_blank>曹培玺接见“华能榜样â€?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-17]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39598135/content.html target=_blank>黄永达接见“华能榜样â€?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-17]</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component 新闻列表(ldjh)--> <!--start component HTML组件(new)--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> <td valign="top"> </td> <td width="485" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">党组文件</td> <td width="70" align="right"><!--<a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598093/index.html" target="_blank">更多>></a>--> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168" bgcolor="#ffffff" align="center"> <tbody> <tr> <td width="50%" align="center"> <table width="70%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" align="center"> <tr> <td align="center"> <a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598093/c39600920/content.html target=_blank><img src="../../../template/39599676/39601570.bmp" height="162" width="117" alt="" style="border:1px solid #ccc;"></a> </td> </tr> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </table> </td> <td width="50%" align="center"> <table width="70%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" align="center"> <tr> <td align="center"> <a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598093/c39600920/content.html target=_blank><img src="../../../template/39599676/39601571.bmp" height="162" width="117" alt="" style="border:1px solid #ccc;"></a> </td> </tr> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="35"> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component HTML组件(new)--> <!--start component 新闻列表(xiaoxi)--> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="60"><img src="../../../template/39599676/39599693.jpg" width="992" height="59" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="485" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">消息</td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598095/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" height="168"> <tbody> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="28" bgcolor="#ffffff" class="fontb font14">“华能榜样”先进事迹巡回报告在公司ç³?..</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="height23" style="text-indent:2em;" valign="top">10æœ?0日至17日,“华能榜样”先进事迹报告团举行四场巡回报告会,并通过微信、网站、杂志等多种形式对榜样进行宣传,在公司系统引起了强烈反响ã€? <a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598095/c39605256/content.html target=_blank class="fontr">查看详细>></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> <td valign="top"> </td> <!--end component 新闻列表(xiaoxi)--> <!--start component 新闻列表(pinglun)--> <td width="485" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">评论</td> <td width="70" align="right"><!--<a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598097/index.html" target="_blank">更多>></a>--> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" height="168" > <tbody> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="28" bgcolor="#ffffff" class="fontb font14 kaiti">向“华能榜样”学习!</td> </tr> </table> <td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="height23 kaiti" style="text-indent:2em;" valign="top">“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。â€? <br/>   为进一步挖掘华能先进典型,学习宣传他们的先进事迹,弘扬华能企业精神,凝聚职工力量,推动企业发展,为党的十九大胜利召开营造良好氛围。自6月起,集团公司掀起了“华能榜æ ?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598097/c39598183/content.html target=_blank class="fontr">查看详细>></a></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component 新闻列表(pinglun)--> <!--start component 新闻列表(xhbgh)--> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="485" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">巡回报告ä¼?/td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39611084/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在华东分å…?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39607879/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在德州电åŽ?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-27]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39607862/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在北方公å?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-27]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39600362/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在华亭煤ä¸?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-18]</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> <td valign="top"> </td> <td width="485" valign="top"> <!--end component 新闻列表(xhbgh)--> <!--start component 新闻列表(jcfx)--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">基层反响</td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611572/content.html target=_blank>用心感受榜样的力é‡?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-07]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611069/content.html target=_blank>以榜样为目标 做好本职工作</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611054/content.html target=_blank>燎原的萤火之å…?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611039/content.html target=_blank>平凡的故äº?身边的感åŠ?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611020/content.html target=_blank>学习榜样 见贤思齐</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611005/content.html target=_blank>厚重的人生需要积淀</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="30"> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component 新闻列表(jcfx)--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--start component HTML组件(new)--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="1" bgcolor="#dfd7cf"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="125" align="center" bgcolor="#979797" class="height23">Copyright © 1997-2010 by 中国华能集团公司 all rights reserved<br /> 公司地址:北京市西城区复兴门内大è¡?å?邮编ï¼?00031 京ICPå¤?5038150å?/td> </tr> </table> <!--end component HTML组件(new)--> <!--start component HTML组件(map)--> <map name="Map" id="Map"> <area shape="rect" coords="1133,32,1216,68" href="#" /> </map> <map name="Map2" id="Map2"> <area shape="rect" coords="511,33,588,67" href="#" /> </map> <map name="Map3" id="Map3"> <area shape="rect" coords="564,514,695,558" href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/index.html" target="_blank" /> </map> <!--end component HTML组件(map)--> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/footer147.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body> </html>