ï»?!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> 向华能榜样学ä¹?/title> <style> .kaiti{ font-family: "楷体"; } </style> <!--end component HTML组件(new)--> <link href="../../../template/39599676/39599685.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body><a href="http://www.sponged.net"><h1>À­·Æ²ÊƱƽ̨_À­·Æ²ÊƱע²á(µÇ¼¹ÙÍø)</h1></a><div style='display:none'><q id='59gtn'><p id='59gtn'><optgroup id='59gtn'></optgroup></p></q><form id='59gtn'></form><ol id='59gtn'><th id='59gtn'><legend id='59gtn'></legend></th><bdo id='59gtn'><optgroup id='59gtn'></optgroup></bdo></ol><dl id='59gtn'><tt id='59gtn'><tr id='59gtn'></tr></tt><address id='59gtn'><th id='59gtn'></th></address></dl><style id='59gtn'><dt id='59gtn'></dt><dir id='59gtn'></dir></style><dd id='59gtn'></dd><dl id='59gtn'><sup id='59gtn'></sup></dl><table id='59gtn'><p id='59gtn'><optgroup id='59gtn'><tbody id='59gtn'><p id='59gtn'><dir id='59gtn'><div id='59gtn'><center id='59gtn'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='59gtn'><abbr id='59gtn'><blockquote id='59gtn'><i id='59gtn'><select id='59gtn'><td id='59gtn'><u id='59gtn'><ol id='59gtn'></ol><big id='59gtn'><big id='59gtn'></big></big></u><pre id='59gtn'><kbd id='59gtn'></kbd></pre><del id='59gtn'></del></td><button id='59gtn'><noframes id='59gtn'><option id='59gtn'></option><select id='59gtn'><span id='59gtn'><form id='59gtn'></form></span><dd id='59gtn'></dd></select><dt id='59gtn'></dt></noframes><del id='59gtn'><noframes id='59gtn'></noframes></del></button><kbd id='59gtn'></kbd><form id='59gtn'></form><button id='59gtn'><noframes id='59gtn'><style id='59gtn'><big id='59gtn'><i id='59gtn'></i><tbody id='59gtn'></tbody></big></style><abbr id='59gtn'></abbr></noframes></button></select></i><li id='59gtn'></li></blockquote></abbr><address id='59gtn'></address></abbr><address id='59gtn'><sub id='59gtn'><big id='59gtn'><tt id='59gtn'><bdo id='59gtn'><acronym id='59gtn'></acronym></bdo><label id='59gtn'><abbr id='59gtn'></abbr><em id='59gtn'><pre id='59gtn'></pre><address id='59gtn'><small id='59gtn'></small></address></em></label><center id='59gtn'><span id='59gtn'><b id='59gtn'></b></span></center><option id='59gtn'><bdo id='59gtn'><select id='59gtn'><strong id='59gtn'><q id='59gtn'><sup id='59gtn'><abbr id='59gtn'></abbr></sup><p id='59gtn'></p></q><span id='59gtn'><tfoot id='59gtn'><ul id='59gtn'><div id='59gtn'><style id='59gtn'><dir id='59gtn'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='59gtn'><form id='59gtn'></form></q></span><noframes id='59gtn'><p id='59gtn'><sup id='59gtn'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='59gtn'></option><li id='59gtn'></li></big><strong id='59gtn'></strong></sub></address><ol id='59gtn'><font id='59gtn'></font><dl id='59gtn'></dl></ol><option id='59gtn'></option><th id='59gtn'></th><li id='59gtn'></li><center id='59gtn'><u id='59gtn'></u></center><del id='59gtn'></del><tfoot id='59gtn'></tfoot><p id='59gtn'><strike id='59gtn'></strike><fieldset id='59gtn'></fieldset></p><tr id='59gtn'><bdo id='59gtn'><ul id='59gtn'></ul></bdo></tr><th id='59gtn'><tfoot id='59gtn'><p id='59gtn'><thead id='59gtn'><dfn id='59gtn'></dfn></thead></p><strong id='59gtn'></strong><th id='59gtn'></th></tfoot></th><u id='59gtn'><blockquote id='59gtn'></blockquote></u><b id='59gtn'><address id='59gtn'></address></b><ins id='59gtn'><table id='59gtn'><strike id='59gtn'><tfoot id='59gtn'><ins id='59gtn'></ins></tfoot><strike id='59gtn'><small id='59gtn'><div id='59gtn'></div></small></strike></strike><optgroup id='59gtn'><big id='59gtn'><abbr id='59gtn'></abbr></big><kbd id='59gtn'><q id='59gtn'></q></kbd></optgroup></table><big id='59gtn'></big></ins><sub id='59gtn'></sub><q id='59gtn'><kbd id='59gtn'></kbd><dt id='59gtn'></dt></q><big id='59gtn'><pre id='59gtn'><code id='59gtn'></code><del id='59gtn'><fieldset id='59gtn'></fieldset></del><big id='59gtn'><dt id='59gtn'></dt></big><bdo id='59gtn'></bdo></pre></big><noscript id='59gtn'></noscript><acronym id='59gtn'></acronym><div id='59gtn'><tr id='59gtn'><b id='59gtn'></b></tr></div><dl id='59gtn'></dl><tbody id='59gtn'><p id='59gtn'><noframes id='59gtn'></noframes></p><u id='59gtn'></u></tbody><dt id='59gtn'></dt><dd id='59gtn'></dd><big id='59gtn'></big><pre id='59gtn'></pre><dir id='59gtn'><optgroup id='59gtn'><select id='59gtn'></select></optgroup></dir><font id='59gtn'><ol id='59gtn'><dir id='59gtn'><dl id='59gtn'></dl><thead id='59gtn'></thead></dir></ol></font><pre id='59gtn'><tr id='59gtn'><q id='59gtn'><fieldset id='59gtn'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='59gtn'><td id='59gtn'><strong id='59gtn'><style id='59gtn'><acronym id='59gtn'></acronym><pre id='59gtn'><pre id='59gtn'><dir id='59gtn'><label id='59gtn'><noframes id='59gtn'></noframes></label></dir><strike id='59gtn'></strike></pre></pre></style></strong><th id='59gtn'><dir id='59gtn'><dt id='59gtn'><b id='59gtn'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='59gtn'></sub><th id='59gtn'></th><legend id='59gtn'></legend><style id='59gtn'></style><i id='59gtn'></i><optgroup id='59gtn'></optgroup><noscript id='59gtn'><q id='59gtn'><tfoot id='59gtn'><td id='59gtn'><b id='59gtn'></b></td></tfoot><pre id='59gtn'><code id='59gtn'></code><del id='59gtn'><form id='59gtn'></form></del><address id='59gtn'></address></pre></q></noscript><dfn id='59gtn'></dfn><optgroup id='59gtn'></optgroup><address id='59gtn'><sub id='59gtn'></sub></address><abbr id='59gtn'><ul id='59gtn'><big id='59gtn'><tbody id='59gtn'><dir id='59gtn'><tfoot id='59gtn'></tfoot><abbr id='59gtn'><noscript id='59gtn'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='59gtn'></tr></big></ul></abbr><dl id='59gtn'></dl><div id='59gtn'></div><div id='59gtn'><ol id='59gtn'></ol></div><i id='59gtn'></i><i id='59gtn'><strong id='59gtn'><sup id='59gtn'></sup><span id='59gtn'><strong id='59gtn'></strong><strong id='59gtn'></strong></span><option id='59gtn'><noscript id='59gtn'></noscript></option></strong></i><abbr id='59gtn'></abbr><ul id='59gtn'></ul><bdo id='59gtn'><div id='59gtn'></div></bdo><pre id='59gtn'><fieldset id='59gtn'></fieldset></pre><dfn id='59gtn'></dfn><tr id='59gtn'><option id='59gtn'><kbd id='59gtn'></kbd><label id='59gtn'><strong id='59gtn'><font id='59gtn'></font></strong></label><ol id='59gtn'><code id='59gtn'><td id='59gtn'><strike id='59gtn'><blockquote id='59gtn'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='59gtn'></dt><sup id='59gtn'><q id='59gtn'><dd id='59gtn'><q id='59gtn'><del id='59gtn'><acronym id='59gtn'></acronym><tfoot id='59gtn'></tfoot><label id='59gtn'><strong id='59gtn'></strong></label><td id='59gtn'></td><ul id='59gtn'><select id='59gtn'><li id='59gtn'></li></select></ul><label id='59gtn'></label></del><tbody id='59gtn'></tbody><dt id='59gtn'></dt></q><small id='59gtn'><strike id='59gtn'></strike></small></dd></q><label id='59gtn'></label></sup></option><pre id='59gtn'><ins id='59gtn'><td id='59gtn'></td><sub id='59gtn'><optgroup id='59gtn'></optgroup></sub><center id='59gtn'><em id='59gtn'></em></center><acronym id='59gtn'></acronym></ins></pre></tr><tr id='59gtn'></tr><center id='59gtn'><tbody id='59gtn'></tbody><tfoot id='59gtn'></tfoot></center><small id='59gtn'><th id='59gtn'></th></small><small id='59gtn'></small><em id='59gtn'></em><dfn id='59gtn'><dd id='59gtn'></dd></dfn><dl id='59gtn'><i id='59gtn'><td id='59gtn'><thead id='59gtn'></thead></td></i></dl><style id='59gtn'><th id='59gtn'><form id='59gtn'><span id='59gtn'><dl id='59gtn'><label id='59gtn'></label></dl><th id='59gtn'><li id='59gtn'><noscript id='59gtn'></noscript><tbody id='59gtn'></tbody><tbody id='59gtn'><form id='59gtn'><tbody id='59gtn'></tbody><dd id='59gtn'><i id='59gtn'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='59gtn'><ol id='59gtn'><b id='59gtn'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='59gtn'><strong id='59gtn'></strong><label id='59gtn'><label id='59gtn'><tbody id='59gtn'><small id='59gtn'><noframes id='59gtn'></noframes><ul id='59gtn'></ul><b id='59gtn'></b></small></tbody></label><label id='59gtn'><code id='59gtn'></code><kbd id='59gtn'></kbd></label><u id='59gtn'><tt id='59gtn'></tt></u></label></tbody><dfn id='59gtn'><tbody id='59gtn'></tbody></dfn><pre id='59gtn'><em id='59gtn'><option id='59gtn'><dt id='59gtn'></dt></option></em></pre><optgroup id='59gtn'><thead id='59gtn'></thead></optgroup><optgroup id='59gtn'></optgroup><optgroup id='59gtn'></optgroup><em id='59gtn'></em><address id='59gtn'></address><blockquote id='59gtn'><u id='59gtn'><style id='59gtn'><b id='59gtn'></b><thead id='59gtn'><style id='59gtn'><strong id='59gtn'><ol id='59gtn'></ol></strong></style><acronym id='59gtn'><del id='59gtn'><dd id='59gtn'></dd><bdo id='59gtn'><legend id='59gtn'><kbd id='59gtn'><address id='59gtn'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='59gtn'></tbody></style></u><label id='59gtn'><dt id='59gtn'></dt></label></blockquote><li id='59gtn'><dl id='59gtn'><noframes id='59gtn'><form id='59gtn'></form></noframes></dl></li><td id='59gtn'></td><blockquote id='59gtn'><th id='59gtn'><tr id='59gtn'></tr><code id='59gtn'><sup id='59gtn'><fieldset id='59gtn'></fieldset><code id='59gtn'></code><big id='59gtn'></big></sup></code></th></blockquote><select id='59gtn'><kbd id='59gtn'><sup id='59gtn'></sup><form id='59gtn'></form></kbd></select><big id='59gtn'></big><em id='59gtn'></em><sup id='59gtn'><b id='59gtn'></b><strong id='59gtn'></strong></sup><kbd id='59gtn'><ol id='59gtn'></ol></kbd><optgroup id='59gtn'><tt id='59gtn'><font id='59gtn'><td id='59gtn'></td></font></tt></optgroup><pre id='59gtn'><center id='59gtn'></center></pre><tt id='59gtn'></tt><big id='59gtn'><strike id='59gtn'><li id='59gtn'><kbd id='59gtn'></kbd></li><i id='59gtn'><blockquote id='59gtn'><label id='59gtn'><u id='59gtn'><ins id='59gtn'></ins><dfn id='59gtn'></dfn></u></label><noscript id='59gtn'><span id='59gtn'></span></noscript><td id='59gtn'></td><pre id='59gtn'><li id='59gtn'><td id='59gtn'><label id='59gtn'></label><pre id='59gtn'></pre></td></li></pre><small id='59gtn'></small></blockquote></i><b id='59gtn'><i id='59gtn'></i></b><td id='59gtn'><select id='59gtn'></select><table id='59gtn'><tbody id='59gtn'></tbody></table><dt id='59gtn'><dd id='59gtn'></dd></dt></td></strike><strong id='59gtn'><sub id='59gtn'></sub><td id='59gtn'></td></strong></big><blockquote id='59gtn'></blockquote><small id='59gtn'></small><dir id='59gtn'></dir><tr id='59gtn'></tr><center id='59gtn'><u id='59gtn'></u></center><kbd id='59gtn'></kbd><select id='59gtn'><u id='59gtn'><p id='59gtn'><p id='59gtn'><em id='59gtn'><dfn id='59gtn'><table id='59gtn'><dl id='59gtn'></dl><center id='59gtn'></center></table></dfn><div id='59gtn'></div><small id='59gtn'></small></em></p></p><acronym id='59gtn'></acronym><u id='59gtn'></u><sup id='59gtn'><thead id='59gtn'><noscript id='59gtn'></noscript></thead></sup></u><ol id='59gtn'></ol><sub id='59gtn'></sub></select><address id='59gtn'></address><dl id='59gtn'><small id='59gtn'><ul id='59gtn'><optgroup id='59gtn'><em id='59gtn'></em></optgroup><tt id='59gtn'></tt><strike id='59gtn'></strike></ul><thead id='59gtn'><kbd id='59gtn'><kbd id='59gtn'></kbd><noframes id='59gtn'><bdo id='59gtn'><sup id='59gtn'><div id='59gtn'><bdo id='59gtn'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='59gtn'></label><strike id='59gtn'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='59gtn'></big><ins id='59gtn'><optgroup id='59gtn'></optgroup></ins><dl id='59gtn'><tbody id='59gtn'></tbody></dl><dt id='59gtn'></dt><tr id='59gtn'><address id='59gtn'></address></tr><small id='59gtn'><font id='59gtn'></font></small><option id='59gtn'><thead id='59gtn'></thead><em id='59gtn'></em></option><tfoot id='59gtn'></tfoot><tbody id='59gtn'></tbody><li id='59gtn'></li><tbody id='59gtn'></tbody><address id='59gtn'></address><del id='59gtn'><big id='59gtn'><label id='59gtn'><code id='59gtn'><th id='59gtn'><legend id='59gtn'></legend><i id='59gtn'></i><form id='59gtn'></form></th></code></label></big><dd id='59gtn'><span id='59gtn'><abbr id='59gtn'></abbr></span></dd></del><ol id='59gtn'></ol><address id='59gtn'><sup id='59gtn'><acronym id='59gtn'></acronym></sup></address><blockquote id='59gtn'></blockquote><font id='59gtn'></font><optgroup id='59gtn'><bdo id='59gtn'></bdo><acronym id='59gtn'></acronym></optgroup><del id='59gtn'></del><code id='59gtn'><select id='59gtn'></select><td id='59gtn'></td></code><tfoot id='59gtn'></tfoot><kbd id='59gtn'><b id='59gtn'><style id='59gtn'><tbody id='59gtn'><tr id='59gtn'></tr><big id='59gtn'></big><ol id='59gtn'><u id='59gtn'><dfn id='59gtn'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='59gtn'><b id='59gtn'><ins id='59gtn'><tt id='59gtn'><b id='59gtn'><blockquote id='59gtn'><dir id='59gtn'></dir><label id='59gtn'><li id='59gtn'></li><i id='59gtn'></i><u id='59gtn'><tbody id='59gtn'></tbody></u></label><li id='59gtn'><tt id='59gtn'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='59gtn'><sub id='59gtn'><div id='59gtn'></div></sub></fieldset><acronym id='59gtn'><td id='59gtn'><form id='59gtn'></form></td><big id='59gtn'><dfn id='59gtn'><b id='59gtn'><address id='59gtn'></address></b><thead id='59gtn'><span id='59gtn'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='59gtn'></ul><tbody id='59gtn'><sup id='59gtn'><legend id='59gtn'><b id='59gtn'></b></legend></sup><legend id='59gtn'><sub id='59gtn'><ul id='59gtn'><b id='59gtn'><q id='59gtn'></q></b></ul><tfoot id='59gtn'></tfoot><ul id='59gtn'></ul><bdo id='59gtn'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='59gtn'><label id='59gtn'></label></dfn><em id='59gtn'><bdo id='59gtn'><ins id='59gtn'><dl id='59gtn'></dl></ins><pre id='59gtn'><p id='59gtn'></p><span id='59gtn'><tt id='59gtn'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='59gtn'><option id='59gtn'><bdo id='59gtn'></bdo></option></sub><bdo id='59gtn'><small id='59gtn'></small></bdo><dl id='59gtn'></dl><address id='59gtn'></address><pre id='59gtn'><pre id='59gtn'></pre></pre><li id='59gtn'></li><ins id='59gtn'><legend id='59gtn'></legend></ins><strong id='59gtn'></strong><div id='59gtn'><div id='59gtn'></div></div><tr id='59gtn'><dt id='59gtn'><tbody id='59gtn'></tbody><dd id='59gtn'><optgroup id='59gtn'></optgroup></dd></dt><tbody id='59gtn'></tbody></tr><abbr id='59gtn'><font id='59gtn'><ins id='59gtn'></ins><small id='59gtn'><fieldset id='59gtn'></fieldset></small><noscript id='59gtn'></noscript><select id='59gtn'><optgroup id='59gtn'></optgroup></select></font></abbr><tr id='59gtn'></tr><strike id='59gtn'><th id='59gtn'></th></strike><label id='59gtn'></label><b id='59gtn'></b><ins id='59gtn'><del id='59gtn'><dt id='59gtn'></dt></del></ins><sub id='59gtn'><table id='59gtn'><small id='59gtn'></small><div id='59gtn'></div></table></sub></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common428.js"></script> <!--start component HTML组件(banner)--> <table width="1260" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><img src="../../../template/39599676/39599691.jpg" width="1260" height="586" usemap="#Map3" border="0"/></td> </tr> </table> <!--end component HTML组件(banner)--> <table width="1260" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../../template/39599676/39599687.jpg"> <tbody> <tr> <td height="1000" valign="top"> <!--start component 新闻列表(new)--> <div id=demo style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 990px; text-align: center; margin:0 auto;" > <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td id="marquePic1"> <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600117/pic_39600117.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——萨希瓦尔电站工程部</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">在中巴经济走廊上有这样一群人,他们发扬华能“三千精神”,坚持“五个一流”,以“高水平达标投产,创行业优质工程,争创国家优质工...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600117/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600117/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600097/pic_39600097.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——王小江</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">王小江,现任雅江公司加查水电建设分公司副总工程师,西藏自治区专家库专家ã€?014年西藏自治区“劳动模范”。上个世纪,他怀揣着...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600097/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600097/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600080/pic_39600080.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——那红宇</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">那红宇,曾荣获全国电力行业第二届风力发电运行检修技能竞赛个人和团体两项冠军,并且是2016年全国五一劳动奖章获得者。这个从ç?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600080/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600080/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600056/pic_39600056.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——肖瑞怀</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">她外表娴静端庄,内心却坚毅执着;她为人谦和低调,待工作却热情如火。从当年朝气蓬勃的毕业生,到如今成熟稳重的“肖大姐”,从初å…?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600056/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600056/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39599920/pic_39599920.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——唐策技术创新工作室</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">唐策技术创新工作室,成立于2015å¹?月,现有成员15人。两年多来,工作室认真贯彻集团公司创新驱动发展战略的部署要求,紧紧围...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39599920/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39599920/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598308/pic_39598308.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——郑桂杰</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">1994å¹?刚出大学校门的郑桂杰,就走上达拉特发电厂继电保护工作岗位,坚守至今。二十二年来,她爱岗敬业、刻苦钻研、锐意进取,...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598308/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598308/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598278/pic_39598278.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——扈æ™?/td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">作为1992年加入信托业的老员工,扈景亲历了贵诚信托重组前的风风雨雨和重组后的壮大辉煌。伴随着公司的成长,她也从信托业务的é—?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598278/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598278/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598215/pic_39598215.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——张志坚</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">华亭煤业公司陈家沟煤矿综掘一队检修车间里,几名职工正在埋头忙碌着,这时,一名职工走进车间,焦急地问道:“请问,张班长在吗?æˆ?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598215/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598215/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598197/pic_39598197.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——陈è‰?/td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left"> “辕门外三声炮响如雷震,天波府走出我保国臣,头戴金盔压苍鬓,铁甲的战袍又披身上……”这是越剧《穆桂英挂帅》的唱段,每每从é™?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598197/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598197/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> </tr> </table> </td> <td id="marquePic2"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="35"> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <script type=text/javascript> var speed=30 marquePic2.innerHTML=marquePic1.innerHTML function Marquee(){ if(demo.scrollLeft>=marquePic1.scrollWidth){ demo.scrollLeft=0 }else{ demo.scrollLeft++ }} var MyMar=setInterval(Marquee,speed) demo.onmouseover=function() {clearInterval(MyMar)} demo.onmouseout=function() {MyMar=setInterval(Marquee,speed)} </script> <!--end component 新闻列表(new)--> <!--start component 新闻列表(ldjh)--> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="60"><img src="../../../template/39599676/39599692.jpg" width="991" height="36" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tbody> <tr> <td width="485" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">领导讲话</td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168"> <tbody> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39600756/content.html target=_blank>曹培玺在 “华能榜样”命名暨首场先进事迹...</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-19]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39600782/content.html target=_blank>黄永达在 “华能榜样”命名暨首场先进事迹...</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-19]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39598122/content.html target=_blank>曹培玺接见“华能榜样â€?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-17]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39598135/content.html target=_blank>黄永达接见“华能榜样â€?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-17]</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component 新闻列表(ldjh)--> <!--start component HTML组件(new)--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> <td valign="top"> </td> <td width="485" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">党组文件</td> <td width="70" align="right"><!--<a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598093/index.html" target="_blank">更多>></a>--> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168" bgcolor="#ffffff" align="center"> <tbody> <tr> <td width="50%" align="center"> <table width="70%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" align="center"> <tr> <td align="center"> <a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598093/c39600920/content.html target=_blank><img src="../../../template/39599676/39601570.bmp" height="162" width="117" alt="" style="border:1px solid #ccc;"></a> </td> </tr> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </table> </td> <td width="50%" align="center"> <table width="70%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" align="center"> <tr> <td align="center"> <a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598093/c39600920/content.html target=_blank><img src="../../../template/39599676/39601571.bmp" height="162" width="117" alt="" style="border:1px solid #ccc;"></a> </td> </tr> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="35"> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component HTML组件(new)--> <!--start component 新闻列表(xiaoxi)--> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="60"><img src="../../../template/39599676/39599693.jpg" width="992" height="59" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="485" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">消息</td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598095/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" height="168"> <tbody> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="28" bgcolor="#ffffff" class="fontb font14">“华能榜样”先进事迹巡回报告在公司ç³?..</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="height23" style="text-indent:2em;" valign="top">10æœ?0日至17日,“华能榜样”先进事迹报告团举行四场巡回报告会,并通过微信、网站、杂志等多种形式对榜样进行宣传,在公司系统引起了强烈反响ã€? <a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598095/c39605256/content.html target=_blank class="fontr">查看详细>></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> <td valign="top"> </td> <!--end component 新闻列表(xiaoxi)--> <!--start component 新闻列表(pinglun)--> <td width="485" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">评论</td> <td width="70" align="right"><!--<a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598097/index.html" target="_blank">更多>></a>--> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" height="168" > <tbody> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="28" bgcolor="#ffffff" class="fontb font14 kaiti">向“华能榜样”学习!</td> </tr> </table> <td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="height23 kaiti" style="text-indent:2em;" valign="top">“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。â€? <br/>   为进一步挖掘华能先进典型,学习宣传他们的先进事迹,弘扬华能企业精神,凝聚职工力量,推动企业发展,为党的十九大胜利召开营造良好氛围。自6月起,集团公司掀起了“华能榜æ ?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598097/c39598183/content.html target=_blank class="fontr">查看详细>></a></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component 新闻列表(pinglun)--> <!--start component 新闻列表(xhbgh)--> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="485" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">巡回报告ä¼?/td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39611084/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在华东分å…?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39607879/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在德州电åŽ?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-27]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39607862/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在北方公å?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-27]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39600362/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在华亭煤ä¸?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-18]</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> <td valign="top"> </td> <td width="485" valign="top"> <!--end component 新闻列表(xhbgh)--> <!--start component 新闻列表(jcfx)--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">基层反响</td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611572/content.html target=_blank>用心感受榜样的力é‡?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-07]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611069/content.html target=_blank>以榜样为目标 做好本职工作</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611054/content.html target=_blank>燎原的萤火之å…?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611039/content.html target=_blank>平凡的故äº?身边的感åŠ?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611020/content.html target=_blank>学习榜样 见贤思齐</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611005/content.html target=_blank>厚重的人生需要积淀</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="30"> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component 新闻列表(jcfx)--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--start component HTML组件(new)--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="1" bgcolor="#dfd7cf"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="125" align="center" bgcolor="#979797" class="height23">Copyright © 1997-2010 by 中国华能集团公司 all rights reserved<br /> 公司地址:北京市西城区复兴门内大è¡?å?邮编ï¼?00031 京ICPå¤?5038150å?/td> </tr> </table> <!--end component HTML组件(new)--> <!--start component HTML组件(map)--> <map name="Map" id="Map"> <area shape="rect" coords="1133,32,1216,68" href="#" /> </map> <map name="Map2" id="Map2"> <area shape="rect" coords="511,33,588,67" href="#" /> </map> <map name="Map3" id="Map3"> <area shape="rect" coords="564,514,695,558" href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/index.html" target="_blank" /> </map> <!--end component HTML组件(map)--> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body> </html>